0435149453

Điều hòa Âm trần Daikin | Điều hòa Cassete Daikin

  Điều hòa Âm trần Daikin 2 chiều ga R22
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 12.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 12.000 BTU,Điều hòa âm trần 12000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 12000 BTU
Model:FHYC35KVE9
Công suất:12.900
Giá bán:DK dây: 19,000,000/ DK không dây: 19,900,000 VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 18.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 18.000 BTU,Điều hòa âm trần 18000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 18000 BTU
Model:FHYC50KVE9
Công suất:18,000
Giá bán:DK dây 24,200,000/ DK không dây 25,200,000 VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 21.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 21.000 BTU,Điều hòa âm trần 21000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 21000 BTU
Model:FHYC60KVE9
Công suất:21,300
Giá bán:DK dây: 28,900,000/ DK không dây: 29,900,000 VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 26.000 BTU,Điều hòa âm trần 26000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 26000 BTU
Model:FHYC71KVE9
Công suất:26,600
Giá bán:dây 32,000,000/ DK không dây 33,000,000 VND VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 36.000 BTU,Điều hòa âm trần 36000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 36000 BTU
Model:FHYC100KVE9
Công suất:35.700
Giá bán:dây 39,900,000/ DK không dây 40,900,000 VND VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 45.000 BTU,Điều hòa âm trần 45000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 45000 BTU
Model:FHYC125KVE9
Công suất:44.500
Giá bán:dây 43,700,000/ DK không dây 44,700,000 VND VND
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU
Máy Điều âm trần Daikin 2 chiều 50.000 BTU,Điều hòa âm trần 50000 Daikin hai chiều,Điều hoa Cassete Daikin 50000 BTU
Model:FHYC140KVE9
Công suất:49.400
Giá bán:dây 47,500,000/ DK không dây 48,500,000 VND VND
  Điều hòa Âm trần Daikin 1 chiều ga R22
Điều hòa âm trần Daikin 18.000 BTU 1 chiều FHC18PUV2V
Điều hòa âm trần Daikin 18.000 BTU 1 chiều FHC18PUV2V,Điều hòa âm trần Daikin 18000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC18PUV2V
Model:FHC18PUV2V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:dây 21,500,000/ DK không dây 22,500,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 21.000 BTU 1 chiều FHC21NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 21.000 BTU 1 chiều FHC21NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 21000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC21NUV1
Model:FHC21NUV1
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:dây 23,900,000/ DK không dây 24,900,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 26.000 BTU 1 chiều FHC26NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 26.000 BTU 1 chiều FHC26NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 26000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC26NUV1
Model:FHC26NUV1
Công suất:26.000 BTU
Giá bán:dây 26,400,000/ DK không dây 27,400,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 30.000 BTU 1 chiều FHC30NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 30.000 BTU 1 chiều FHC30NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 30000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC30NUV1
Model:FHC30NUV1
Công suất:30.000 BTU
Giá bán:dây 28,600,000/ DK không dây 29,600,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 36.000 BTU 1 chiều FHC36NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 36.000 BTU 1 chiều FHC36NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 36000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC36NUV1
Model:FHC36NUV1
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:dây 32,700,000/ DK không dây 33,700,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 42.000 BTU 1 chiều FHC42NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 42.000 BTU 1 chiều FHC42NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 42000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC42NUV1
Model:FHC42NUV1
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:dây 35,700,000/ DK không dây 36,700,000 VND VND
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 BTU 1 chiều FHC48NUV1
Điều hòa âm trần Daikin 48.000 BTU 1 chiều FHC48NUV1,Điều hòa âm trần Daikin 48000 BTU 1 chiều,Điều hòa Daikin FHC48NUV1
Model:FHC48NUV1
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:dây 38,800,000/ DK không dây 39,800,000 VND VND
  Điều hòa âm trần Daikin Inverter
Tìm kiếm
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter E12MKH-8(model 2012)

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXS35EVMA Gas 410

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp